• HISTÓRIA ŠKOLY

    •  

     Od r. 1989 sa v Novákoch nachádza jedna základná škola, ktorá vznikla v tomto roku zlúčením dvoch, dovtedy samostatne existujúcich plnoorganizovaných škôl. Tie sa dovtedy odlišovali aj svojimi čestnými názvami:

     1. Základná škola Ernesta Ottu

     1. Základná škola Ernesta Ottu sa začala budovať v r. 1947 a vyučovanie v nej sa slávnostne začalo v r. 1951. Škola bola vybudovaná za účinnej pomoci Ernesta Ottu, prvého zástupcu povereníka školstva SNR.

      

      

     V jej vedení sa vystriedali nasledovní riaditelia škôl:

     pán Koloman Habšuda

     pani Emília Slimáková

     pán Vojtech Greman

     od 1.2.1962 do 31.8.1989 pán Šimon Srna

     od 1.9.1989 do 1.2.1990 pani Mgr. Eva Harmanovská

     od 1.2.1990 do 31.7.1992 pani Mgr. Judita Klementová

     od 1.8.1992 do 31.8.1999 pán Mgr. František Petriska

     od 1.9.1999 do 28.2.2019 PaedDr. Anna Chlupíková

     od 1.3.2019 Mgr.Viera Pechová, ktorá je riaditeľkou aj v súčasnosti.

      

     Škola mala najviac zapísaných žiakov v školskom roku 1962-63 a 1965-66 v počte okolo 700, ktorých vyučovalo 21 pedagógov.

     Areál tejto školy sa nachádza na Pribinovej ulici, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Skladá sa z hlavnej budovy s jedenástimi učebňami, telocvične, novej budovy so šiestimi učebňami a dielňami, ktoré sú spojené spojovacou chodbou.

     Ku škole patrí aj budova školskej jedálne, školská záhrada, sad, ihrisko a trávnatá oddychová plocha.

      2. Základná škola Jozefa Hagaru

      

     2. Základná škola Jozefa Hagaru otvorila svoje brány v školskom roku 1956-57, kedy mala škola 700 žiakov. Jej prvým riaditeľom bol pán Ján Fojtík, až kým neodišiel do dôchodku. Po ňom v školskom roku 1979-80 nastúpila pani riaditeľka Lýdia Bušíková, od 1.9.1982 do 31.8.1989 pán Cyril Zorvan (do spojenia oboch škôl, kedy obaja riaditelia ZŠ odišli do dôchodku).

     Areál 2. základnej školy sa nachádzal na ulici J. C. Hronského, v blízkosti Gymnázia a Strednej priemyselnej školy chemickej v Novákoch. Jej súčasťou okrem hlavnej budovy a školskej jedálne je oddychový areál, ihrisko, trávnatá oddychová plocha a ovocný sad.


     Kronika školy za 50-ročné obdobie zaznamenala veľa udalostí a úspechov. Záznamy od zrodu školy svedčia o snahe generácií, vedenia a pracovníkov školy o jej rozvoj, o vytváraní vhodných priestorových podmienok,o čo najlepšiu materiálnu vybavenosť a celkové vylepšenie pracovných podmienok učiteľov a žiakov. Źiaci školy pod vedením svojich učiteľov zaznamenali veľa úspechov v školských súťažiach, ale aj v mnohých súťažiach na okresnej, krajskej aj celoslovenskej úrovni. Známi sú športovci, bývalí absolventi našej školy, z ktorých mnohí reprezentovali našu vlasť na mnohých súťažiach, ale aj na olympijských hrách.


     Úspechom školy je schopnosť absolventov rozvíjať si ďalej svoje vedomosti a zručnosti na rôznych typoch stredných škôl či ich uplatnenie v živote. Mnohí z nich si ďalej zvyšujú svoju kvalifikáciu na vysokých školách a univerzitách, aby sa neskôr mohli venovať profesii, ktorú si vybrali.

     Zásluhu na tom mal a má minulý i súčasný kolektív pracovníkov ZŠ v Novákoch, ktorý v záujme vyššej kvality výuky vždy preukázali silu a oddanosť škole.