• Zloženie Rady školy

    • Ing. Jozef Lovecký       delegovaný za zriaďovateľa

     Ing. Peter Bošiak          delegovaný za zriaďovateľa

      

     p. Anton Hajnovič        delegovaný za zriaďovateľa 

      

     p. Roman Jakubis       delegovaný za zriaďovateľa 

      

     Mgr. Miroslava Závadská    zvolená za pedagogických zamestnancov

      

     Mgr. Ivana Jakubisová         zvolená za pedagogických zamestnancov

      

     p. Petra Mojžišová               zvolená za nepedagogických zamestnancov

      

     Mgr. Alexander Ravinger     zvolený za rodičov

      

     p. Michal Turk                       zvolený za rodičov

      

     p. Iveta Roháčová                 zvolená za rodičov

      

     Mgr.  Ivan Putiška                 zvolený za rodičov

      

      

      

      Rada školy pri Základnej škole, Pribinova ul. 123/9, Nováky  bola ustanovená v zmysle § 24  zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.