• Zloženie Rady školy

    •  p. D. Žiak  delegovaný za zriaďovateľa

      p. M. Miština  delegovaný za zriaďovateľa

      

     p. Anton Hajnovič        delegovaný za zriaďovateľa 

      

     p. Mokrá    delegovaný za zriaďovateľa 

      

     Mgr. Miroslava Závadská    zvolená za pedagogických zamestnancov

      

     Mgr. Jana Ťažiarová      zvolená za pedagogických zamestnancov

      

     p. Petra Mojžišová               zvolená za nepedagogických zamestnancov

      

     ........................................      zvolený za rodičov

      

     p. Michal Turk                       zvolený za rodičov

      

     .................................              zvolená za rodičov

      

     ..................................               zvolený za rodičov

      

      

      

      Rada školy pri Základnej škole, Pribinova ul. 123/9, Nováky  bola ustanovená v zmysle § 24  zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.