PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Anna Chlupíková E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 47
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Tvorba vzel. programu kontinuálneho vzdelávania 10
Mgr. Alena Oršulová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 37
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Ing. Jaroslav Drozd Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 71
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a ineteraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Ivana Jakubisová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 69
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Vyžitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Mgr. Eva Kiabová Využívanie informačno- komunikačných technológií vo vvyučovaní 25 50
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Martina Kiabová Využitie informačných technoplógií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 64
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Martina Kováčová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 69
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Mgr. Marián Kráľ Textový editor Word pre začiatočníkov 7 93
tabuľlkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15
Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9
Mgr. Lucia Kráľová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 83
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15
Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Mgr. Jana Lajčáková Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 94
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva 15
Mgr. Jana Lihotská Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 81
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdel. procese 22
Emocionalita sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Finančná gramostnosť do škôl 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Ivana Majerová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 64
Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22
PaedDr. Eva Miklašová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 94
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10
Mgr. Paulína Nemčeková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Alena Obžerová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 69
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Mgr. Katarína Pažická Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Viera Pechová Viac ako peniaze 25 95
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Riadenie interpersnálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Jana Ťažiarová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Martina Tänzerová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vých. vzdel. procese 22 71
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
PaedDr. Ján Trlík Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 32
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Dana Turňová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 75
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Bezpečnostné predisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Lenka Tutková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 15
Mgr. Miroslava Závadská Využitie inforrmačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 71
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Helga Zvalová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 108
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25


© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018