• Úvod

    •     PROJEKT "MODRÉ ŠKOLY"

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt urad vlady sr

      

     Názov projektu:   Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním  na využitie dažďovej vody v ZŠ  v Novákoch

     Číslo projektu:        ACC3040

     Názov programovej oblasti:   Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom

     Cieľ projektu:        Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy

     Slogan projektu:   „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

     Celkové oprávnené výdavky Projektu: 37 650 €

     Projektový grant aj každá jeho časť jetvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu v pomere 85% a 15%.

     Finančný mechanizmus: Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru                                                                                     http://www.eeagrants.sk/

     Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

     Komponent:   Modré školy

     Dátum vydania rozhodnutia o schválení projektu: 09.04.2014     PROJEKTOVa_ZMLUVA.pdf

      

     Popis projektu:

     Zámerom projektu je prispôsobenie sa zmene klímy pomocou zvyšovania vsakovania dažďovej vody a vytvorenia podnetného prostredia pre široké spektrum aktivít mladých ľudí . V rámci zvýšenia povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy sa uskutočnia v priestoroch školy prednášky pre študentov i zamestnancov školy zamerané na dažďovú vodu, ktoré pripraví a prednesie odborník, ktorý má skúsenosti v oblasti vsakovania a využívania dažďovej vody .

     Témy ako: Voda, Kolobeh vody v prírode, Vodné rastliny, Vodné živočíchy, Voda a klimatická zmena, Voda ako súčasť prírodného prostredia a Vodný ekosystém budú zahrnuté v edukačnom procese pre ročníky šesť až osem. Mladý človek môže získať veľa nápadov a inovatívnych riešení týkajúcich sa využitia dažďovej vody

      

     Projekt má vypracované i adaptačné opatrenia, zvýšenie podielu zelene priamo v školskom areáli a to: potok, dažďová záhrada, výsadba stromčekov a zelene, zachytávanie dažďovej vody do zberných nádob a vytvorenie tak prírodnej „eko- učebne,, . Zastavané plochy v školskom areáli majú dažďovú vodu zvedenú do kanalizácie, ktorá ústi do ČOV.  Záchytom vody a vybudovaním potoka chceme dosiahnuť úsporu finančných prostriedkov na stočnej službe a zároveň vodu využiť na  zavlažovanie školského areálu.

      

     Do realizácie projektu budú zapojení všetci študenti, nie len vo vzdelávacom procese, ale i pri prácach na úprave terénu, výsadbe stromov a drevín, úpravy okolia i pri zavádzaní technológie na záchyt vody pod dozorom odborných pedagogických a nepedagogických zamestancov . Tým sa celý projekt dostane do povedomia študentov i verejnosti.

      

     Publicita projektu bude zabezpečená na miestnej i regionálnej úrovni a to: publicita projektu v regionálnom týždenníku Hornonitrianske noviny. Projekt a jeho realizácia budú zverejňované na web stránke školy i mesta. Miesto realizácie projektu bude označené informačnou tabuľou / banerom /. Spoluprácu v publicite i v realizácii adaptačných opatrení nám prisľúbili: Združenie rodičov a priateľov školy, Mestský úrad v Novákoch a Novácky klub dôchodcov.

      

     Realizačné fázy projektu:

      

     1. vybudovanie umelého potoka so zasakovacím rezervoárom,
     2. osadenie certifikovaného podzemného zásobníka o objeme cca 10 m3, kde sa bude zachytená voda zo striech školy využívať na kvapkovú  závlahu areálu školy,
     3. osadenie nadzemných nádrží na dažďovú vodu, ktoré budú zachytávať vodu z jednotlivých žľabov, a takto zachytená voda sa bude využívať na polievanie výsedieb a popínavých rastlín,
     4. vybudovanie dážďovej záhrady,
     5. rekonštrukcia vegetačnej strechy   a vegetačnej vodnej steny z popínavých rastlín za účelom zvýšenia výparu,
     6. výsadba stromov v počte 16 ks,
     7. formovanie postojov, prehĺbenie a rozšírenie vedomosti a zručnosti detí a mládeže o pitnej vode (úprava surovej vody, doprava, distribúcia), jej rôzneho využitia (pitie, umývanie, varenie, hygiena a ďalšie), rozšírenie poznatkov o odpadovej vode (ako vzniká odpadová voda, jej čistenie pred návratom do vodných tokov), rozšíriť vedomosti o ochrane vodných zdrojov, ochrane životného prostredia, pitného režimu a pod..

      

     Cieľové skupiny:

     Okrem navrhnutých adaptačných opatrení v rámci projektu sú vypracované učebné osnovy  pre žiakov so zameraním na manažment dažďovej vody a jej prepojenie na zmenu klímy.

     Okrem teoretickej prípravy sa žiaci oboznámia priamo na realizovaných adaptačných opatreniach s využitím a významom dažďovej vody.

     Do projektu budú zapojené aj miestne občianské združenia a organizácie, a to Rada rodičov pri ZŠ Nováky. O význame projektu budeme informovať prostredníctvom stretnutí na plánovaných konferenciách, ako aj na stretnutiach s laickou verejnosťou.