• Zloženie Rady školy

    • p. Ing. Dušan Žiak                    delegovaný za zriaďovateľa

     p. Marián Miština                      delegovaný za zriaďovateľa

      

     p. Bc. Anton Hajnovič              delegovaný za zriaďovateľa 

      

     p. Alena Mokrá                          delegovaná za zriaďovateľa 

      

     p. Mgr. Miroslava Závadská     zvolená za pedagogických zamestnancov

      

     p. Mgr. Jana Ťažiarová              zvolená za pedagogických zamestnancov

      

     p. Bc. Petra Mojžišová              zvolená za nepedagogických zamestnancov

      

     p. Bc. Lucia Radosová              zvolená za rodičov

      

     p. Bc. Tatiana Foltánová           zvolená za rodičov

      

     p. Ing. Rastislav Šalga              zvolený za rodičov

      

     p. Bc. Michal Türk                     zvolený za rodičov

      

      

      

      Rada školy pri Základnej škole, Pribinova ul. 123/9, Nováky  bola ustanovená v zmysle § 24  zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.