• Oznam pre stravníkov

    Úhradu za stravu v školskej jedálni môžete zrealizovať trojakým spôsobom: 

    • trvalým príkazom
    • jednorazovým prevodom na účet
    • šekom. 

    Odporúčame trvalý príkaz s termínom splatnosti do 20. v danom mesiaci, preplatky budú zúčtované na konci šk. roka alebo pri ukončení stravovania sa v ŠJ. 

    Údaje pri zadávaní TRVALÉHO PRÍKAZU: číslo účtu ŠJ: 

    SK 5556000000009017675005  VS: 0906 + meno a priezvisko dieťaťa, trieda 

    Pri jednorazovom prevode na účet použite to isté číslo účtu + meno a priezvisko dieťaťa, trieda.

    Šek na platbu za stravu si môžete vyzdvihnúť v školskej jedálni v termínoch: 

    22.8. do 27.8.2018 v čase od 10.00 do 12.00

    28.8. do 31.8.2018 v čase od 10.00 do 13.00 

    Šek musí byť zaplatený a ODOVZDANÝ p. vedúcej ŠJ pred začiatkom mesiaca, za ktorý sa uskutočňuje platba s uvedením mena a priezviska  dieťaťa, triedou.

     

    CENA STRAVY: 

    Suma: I. stupeň (1-4 r.)    počet stravných dní              22 x 1,09 = 23,98 €  + 2 € réžia/ spolu: 25,98 €       

              II. stupeň(5- 9 r.)      počet stravných dní              22 x 1,16 = 25,52 € + 2 € réžia/spolu: 27,52 €

             dospelý stravník    počet stravných dní              22 x 2,26 = 49,72 €

    Ceny sú určené VZN Mesta Nováky č. 4/2017. 

    Stravník dostane obed po odovzdaní stravného lístka. Tie sú označené číslom obedov, nie dátumom. Stravný lístok  musí byť podpísaný alebo musí mať ŠS – číslo stravníka.

    Odhlásiť zo stravy v prípade vopred známej neprítomnosti sa možno deň vopred do 13,00 hod. V prípade potreby odhlásenia stravy z nepredvídateľných dôvodov je možné odhlásiť stravu telefonicky na tel. č.  5461 104, strava bude odhlásená od nasledujúceho dňa.

    V prípade ochorenia je možné  v prvý deň choroby prevziať si stravu do obedára.

    Stravu vydávame :     

    1.-  4.    ročník      od  11,45    do  13,30 hod.

    5.-  9.    ročník      od  11,15    do  13,30 hod.

     

         Erika Bolfová

    Vedúca ZŠS  pri ZŠ Nováky

     

       Školská jedáleň je zapojená do projektov