• profil verejného obstarávateľa

    •  

     Profil verejného obstarávateľa

     Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky je podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, tovarov ktorými sú potraviny, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

     Verejný obstarávateľ: Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
     Sídlo: Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky
     Štatutárny zástupca: PaedDr. Anna Chlupíková

     E-mail: zsnovaky@gmail.com
     Telefón: +421 46 546 0129
     Bankové spojenie:Prima Banka Prievidza
     Číslo účtu: 
     IČO: 36126799
     DIČ: 

     Zadávanie zákaziek zabezpečuje Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky prostredníctvom zamestnancov zodpovedných za obstaranie. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, tovarov ktorými sú potraviny, na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Vo verejnom obstarávaní sú využívané aj elektronické aukcie. 

     Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú: 
     1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke. 
     2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.. 
     3. zákazky podľa § 9 ods. 9, zverejňované vo svojom profile na svojej webovej stránke. 

     Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:
     1. verejná súťaž (VS) 
     2. užšia súťaž (US) 
     3. rokovacie konanie (RK) 
     4. súťažný dialóg (SD) 

      

     Dokumentácia k verejnému obstarávaniu