• V Základnej škole Nováky učíme po novom

    •  

      

     agentúra ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu SR

     pre štrukturálne fondy eú

      

     V Základnej škole Nováky učíme po novom

      

     Realizátor

     Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky

     Sektor

     verejný

     Operačný program

     Operačný program Vzdelávanie

     Prioritná os

     1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie

     1.1 Premena tradičnej školy na modernú

     Kód výzvy

     OPV-2008/1.1/03-SORO

     Celkové výdavky projektu

     161 969,73 EUR

     Finančný príspevok z ESF a ŠR

     153 871,24 EUR

     Príspevok zriaďovateľa – Mesta Nováky

         8 098,49 EUR

      

      

     MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

     Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

      

     Ciele projektu

     Cieľ projektu

     Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania  ZŠ Nováky s využitím inovovaných foriem a metód výučby s cieľom pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti.

     Špecifické ciele projektu

      

     1. Tvorba a implementácia rozvojového  programu  školy  s dôrazom na 2. a 6. ročník  a vyššie ročníky

     2. Inovácia obsahu a metód, skvalitňovanie  výstupov vzdelávania školy pre potreby trhu práce

      

      

     Časový rámec realizácie projektu  10/2009 – 04/2012

      

     USKUTOČNENÉ AKTIVITY:

      

     1. Vnútorný a vonkajší audit školy
     2. Analýza dopadov realizácie ŠkVP
     3. Aktualizácia časovotematických plánov
     4. školenia Práca s PC pri tvorbe a úprave ČTP - program Excel
     5. Otvorenie Školskej výtvarnej galérie /pozri foto/
     6. Kurz plávania pre ročníky - 1.2.5.6./pozri foto/
     7. Novácka latka /pozri foto/
     8. Majstrovstvá školy v stolnom tenise /pozri foto/
     9. Inovácia hodnotiacich nástrojov školy
     10. Konferencia 1. rok školského vzdelávacieho programu
     11. Turisticko-orientačný kurz pre žiakov 7. ročníka /foto/
     12. Videokonferencia so Základnou školou Choteboř
     13. Oci, mami, cvičte s nami  /pozri foto/
     14. Školský časopis / na stránke/
     15. Školenie pracovníkov v programe AsC Agenda
     16. Školenie pracovníkov - Práca s interaktívnou tabuľou
     17. Výstup z konferencie pedagogických pracovníkov - zborník
     18. Informačné centrum Novák
     19. Vytvorenie relaxačnej miestnosti
     20. Vytvorenie 2 učební IKT
     21. Cyklus cvičení pre žiakov 1.-4. ročníka - správne držanie tela
     22. Program ku Dňu matiek  - projekt zážitkovo- komunikatívneho rozvoja slovenského jazyka 
     23. Etwinning
     24. Prednáška s psychologičkou pre pedagógov - Práca s integrovanými žiakmi 
     25. Netradičné vyučovanie cudzieho jazyka
     26. Konferencia Hnutia Na vlastných nohách 
     27. Informačné centrum Novák - brožúra / Horná Nitra, Kde vzali mená naše ulice, O škole/ Informacne_centrum_Novak.docx
     28. Školský časopis Školáčik - roč. 1.-4.
     29. Poznaj svoj región - vedomostná súťaž žiakov 2. stupňa
     30. Galéria významných osobností školy
     31. Čítajú významné osobnosti - Čitateľský maratón
     32. Digitalizácia školskej knižnice v AsC Agenda
     33. Kurz korčuľovania /foto/
     34. Náučný chodník /foto/
     35. Dopravná výchova