PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Pechová Riadenie interpersnálnych konfliktov v práci učiteľa 10 60
Viac ako peniaze 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Martina Mišúnová Využitie informačných technoplógií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 64
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Ing. Jaroslav Drozd Využitie informačných technológií a ineteraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 71
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Monika Gábrišová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22 66
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Riadenie interpersnálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Lucia Gatialová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 10 10
Mgr. Ivana Jakubisová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 69
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Vyžitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Mgr. Eva Kiabová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 40
Využívanie informačno- komunikačných technológií vo vvyučovaní 25
Mgr. Martina Kováčová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 69
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Mgr. Marián Kráľ Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 64
Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15
Mgr. Lucia Kráľová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 83
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15
Mgr. Jana Lajčáková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 79
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Jana Lihotská Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdel. procese 22 81
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Finančná gramostnosť do škôl 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PaedDr. Eva Miklašová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22 96
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Možnosti rozvoja enviromentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách 10
Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Alena Obžerová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 69
Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Dana Olejková Využitie informačných technológií a ineteraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 72
Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Riadenie interpersnálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Riešenie konfliktov v špeciálnom pedagogickom poradenstve. 6
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Martina Tänzerová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 71
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vých. vzdel. procese 22
PaedDr. Ján Trlík Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 32
Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Mgr. Dana Turňová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 69
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Možnosti rozvoja enviromentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Lenka Tutková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 15
Mgr. Miroslava Závadská Využitie inforrmačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 71
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Helga Zvalová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 108
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8


© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.02.2020