PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Pechová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 60
Finančná gramotnosť do škôl 10
Riadenie interpersnálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Viac ako peniaze 25
Mgr. Martina Kiabová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 64
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Využitie informačných technoplógií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Ing. Jaroslav Drozd Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 71
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využitie informačných technológií a ineteraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Monika Gábrišová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22 66
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10
Riadenie interpersnálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Lucia Gatialová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 10 10
Mgr. Ivana Jakubisová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 69
Vyžitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Mgr. Eva Kiabová Využívanie informačno- komunikačných technológií vo vvyučovaní 25 40
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15
Mgr. Martina Kováčová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 69
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Mgr. Marián Kráľ Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 64
Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15
Mgr. Lucia Kráľová Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15 83
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9
Mgr. Jana Lajčáková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 94
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva 15
Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Mgr. Jana Lihotská Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 81
Finančná gramostnosť do škôl 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdel. procese 22
Emocionalita sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
PaedDr. Eva Miklašová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 104
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Možnosti rozvoja enviromentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22
Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Alena Obžerová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 69
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Martina Tänzerová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vých. vzdel. procese 22 71
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PaedDr. Ján Trlík Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 32
Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Dana Turňová Možnosti rozvoja enviromentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách 10 77
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Lenka Tutková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 15
Mgr. Miroslava Závadská Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 71
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využitie inforrmačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Mgr. Helga Zvalová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 108
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8


© aScAgenda 2020.0.1192 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.10.2019