PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Anna Chlupíková Vytvorenie vzorového školského vzdelávacieho programu 14 51
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Alena Oršulová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 72
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Ing. Jaroslav Drozd Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 71
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Využitie informačných technológií a ineteraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Mgr. Ivana Jakubisová Vyžitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 69
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Mgr. Eva Kiabová Vzdelávanie učiteľov v súv. s tvorbou ŠkVP - gymnáziá 14 49
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Využívanie informačno- komunikačných technológií vo vvyučovaní 25
Mgr. Martina Kiabová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 64
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Využitie informačných technoplógií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Mgr. Martina Kováčová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 69
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Marián Kráľ Textový editor Word pre začiatočníkov 7 68
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Základná obsluha počítača 8
tabuľlkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9
Mgr. Lucia Kráľová Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 68
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9
Mgr. Magdaléna Krchová Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov 8 8
Mgr. Jana Lajčáková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 94
Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Jana Lihotská Emocionalita sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 81
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdel. procese 22
Finančná gramostnosť do škôl 10
Mgr. Ivana Majerová Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10 64
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
PaedDr. Eva Miklašová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22 94
Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Pavlína Nemčeková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Alena Obžerová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 69
Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Katarína Pažická Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Viera Pechová Viac ako peniaze 25 85
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Riadenie interpersnálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Jana Ťažiarová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Martina Tänzerová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 71
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vých. vzdel. procese 22
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
PaedDr. Ján Trlík Ohmov zákon s Planétou vedomostí 35 67
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Dana Turňová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 95
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Bezpečnostné predisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Miroslava Závadská Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 71
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Využitie inforrmačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22
Mgr. Helga Zvalová Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10 67
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8


© aScAgenda 2018.0.1088 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.03.2018
  • Kontakty

   • Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
   • zsnovaky@gmail.com
   • zsnovaky@gmail.com
   • 046/5461 483 - ekonomický úsek
    046/5460 129 - riaditeľka školy
    0911502799 - špeciálny pedagóg
    046/5461 484 - ročníky 1.-4.
    046/5461 104 - školská jedáleň
    0948484998 - zborovňa r. 1.-4.
    0948227500 - zborovňa r.5.-9.

   • Adresa školy: Základná škola, Pribinova ul.123/9, 972 71 Nováky
   • 36126799
  • Prihlásenie