• Oznam pre stravníkov

    Oznamujeme rodičom, že s platnosťou od mesiaca november 2017  podľa nariadenia VZN č. 4/2017 mesta Nováky a v zmysle zákona 245/2008 Z.z. Školský zákon § 140 ods. 8 zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov na jedného žiaka vo výške 2 Eurá/mesačne. Tento príspevok uhrádza spolu s úhradou nákladov na jedlo.

     

    Oznamujeme všetkým rodičom, že od 01.07.2013 má školská jedáleň zriadený nový účet v PRIMA banke, preto prosíme všetkých stravníkov, ktorí budú uhrádzať poplatok za stravu od nového šk. roka 2013/2014, aby uvádzali nasledujúce číslo účtu školskej jedálne: 9017675005/5600. Ďakujeme. 

     

    1. Úhrada za odber stravy sa uskutočňuje mesiac dopredu na základe vydanej poštovej poukážky,  ktorá musí byť   zaplatená do 5 dní po doručení.

     

    2. Zaplatenie stravy neznamená automatické prihlásenie stravníka. Stravník je prihlásený od nasledujúceho dňa po prevzatí lístkov alebo opečiatkovaní kartičky pre ročníky  1.-4.

     

    3. Stravník musí doniesť do ŠJ potvrdenie o zaplatení – ústrižok šeku alebo vytlačené potvrdenie z internet bankingu, až potom bude zapísaný od nasledujúceho dňa na stravu. Bez tohto potvrdenia stravník nedostane obed.

     

    4.  Platba cez internet banking musí obsahovať číslo stravníka a meno stravníka /nie meno rodiča/.

     

    5. Stravník dostane obed po odovzdaní stravného lístka. Tie sú označené číslom obedov, nie dátumom. Stravný lístok  musí byť podpísaný alebo musí mať ŠS – číslo stravníka.

     

    6.  Odhlásiť zo stravy v prípade vopred známej neprítomnosti sa možno deň vopred do 13,00 hod.

    V prípade potreby odhlásenia stravy z nepredvídateľných dôvodov je možné odhlásiť stravu telefonicky na tel. č.  5461 104, strava bude odhlásená od nasledujúceho dňa.

     

    7.  V prípade ochorenia je možné  v prvý deň choroby prevziať si stravu do obedára.

     

    8.   Stravu vydávame :     

    1.-  4.    ročník      od  11,45    do  13,30 hod.

    5.-  9.    ročník      od  11,15    do  13,30 hod.

     

         Erika Bolfová

    Vedúca ZŠS  pri ZŠ Nováky

     

       Školská jedáleň je zapojená do projektov